ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่แหล่งผลิตของโลก และก็ยังไม่ได้มีแบรนด์ระดับ World-class มากมายสักเท่าไหร่ ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่ได้มีการสร้างแบรนด์มายาวนาน ซึ่งสินค้าของประเทศไทยที่เป็นพวกแบรนด์ไทยและแบรนด์ท้องถิ่น ก็จะมีสินค้าบางชิ้นของเราก็ได้รับการยอมรับในตลาดโลกอยู่บ้าง และหลายๆผลิตภัณฑ์และหลายๆแบรนด์ก็มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมในกลุ่มของคนต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาไทย ก็จะไม่พลาดที่จะซื้อกลับไป หรือส่งออกไปตลาดต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสินค้า OTOP ไทยก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง จุดอ่อนของ OTOP ไทย กัน

จุดอ่อนของ OTOP ไทย

จุดอ่อนของ OTOP ไทย

สินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีการผลิตในประเทศไทย ซึ่งก็จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย จะทำการผลิตเพื่อที่จะจัดจําหน่ายให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นสินค้าที่รู้จักในคนวงกว้างผ่านการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ ส่วนสินค้าท้องถิ่นก็จะเป็น สินค้าที่ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจําหน่ายอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ อาจจะเริ่มมาจากภูมิปัญญา วิถีชีวิต ประเพณี และได้รับการพัฒนาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น แต่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากเท่าไหร่นัก ซึ่งสำหรับ จุดอ่อนของ OTOP ไทย เราสามารถสังเกตได้จากโครงการโอทอปทั้งหมด ที่ยังไม่สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลหรือแข่งขันในตลาดโลกได้

จุดอ่อนสำคัญ 3 ด้านหลัก

จุดอ่อนแรกเลยก็คือในเรื่องของการตลาด ซึ่งสินค้าโอทอปยังไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากพอ อย่างเช่น สินค้ามีลักษณะที่คล้ายๆกัน ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ โดยเฉพาะในเรื่องของบรรณจุภัณฑ์หรือหีบห่อที่ยังดูไม่สวยงามและทันสมัยเท่าที่ควร และจุดอ่อนที่สองก็คือในเรื่องของการตั้งราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้า จึงอาจจะทำให้เกิดกับปัญหาทางการเงินจนทำให้ขาดทุนได้ และจุดอ่อนสุดท้ายก็คือการขาดช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ และไม่มีการทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้จักแบรนด์และสินค้า

องค์ประกอบของแบรนด์ไทย- แบรนด์ท้องถิ่นที่ดี

สำหรับองค์ประกอบของแบรนด์ไทยและแบรนด์ท้องถิ่นที่ดี อย่างแรกเลยก็คือ การมีเอกลักษณ์ โดยจะต้องมีลักษณะเฉพาะที่ไม่มีใครเหมือน และสร้างให้กลายเป็นจุดเด่นเพื่อที่จะได้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ ซึ่งก็จะต้องบ่งบอกได้ว่าเป็นสินค้าท้องถิ่นนั้นๆด้วย และองค์ประกอบต่อมาก็คือ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งก็จะมีจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ วัฒนธรรม การใช้ชีวิต และประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มชน หรือชนชาติ หรือคนท้องถิ่นนั้นๆ และองค์ประกอบอย่างต่อมาก็คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ ก็จะต้องมีการพัฒนาและการดัดแปลง เพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มใหักับแบรนด์สินค้าไทยมากขึ้น

ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแบรนด์ไทยนั้นก็คือ ในเรื่องของคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีคุณภาพที่ดีและตรงตามที่ได้โฆษณาไว้ และก็จะต้องมีราคาที่มีความเหมาะสมไม่แพงกว่าแบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งแบรนด์ต้องมีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค อาจจะต้องมีรีวิวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสินค้าจะต้องมีเอกลักษณ์ในเรื่องบรรจุภัณฑ์และการทำแบรนด์จะต้องแตกต่าง มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแบรนด์ท้องถิ่นก็คือ สินค้าต้องมีความแตกต่างและสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งการบอกต่อจากคนใกล้ชิดจะทำให้อยากลองซื้อ ลองใช้ ลองชิม และต้องมีคุณภาพที่ดี ช่องทางจำหน่ายต้องชัดเจน และควรเพิ่มโอกาสการขายมากขึ้นด้วยช่องทางออนไลน์